ÖZDEMİR ALTAN / 1931 Konya

1949-1956 yılları arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim gördü. 1961 yılında asistan olarak atandığı Akademi’de 1998 yılında emekli oluncaya dek öğretim üyesi olarak çalıştı. Özdemir Altan, Türk resmi’de üslup dönemlerindeki farklılaşma ile sanat yaklaşımını sürekli bir güncellenme düşüncesi üzerine kuran tavrıyla dikkat çeker. Bu anlamda soyut-dışavurumcu figür denemeleriyle başlayan değişim süreci foto-gerçekçiliği, kolaj düzenlemeleri ve en sonunda Cobra Grubu’nu selamlayan bir dizi dahilinde çeşitlenen soyut düzenlemeleri içerir. Aslında Özdemir Altan, güncel bir tema-sorun üzerine odaklanan ve plastik dilin olanaklarını zorlayan bir üretim anlayışını benimser. Söz gelimi “Soyağaçları” dizi resimleri bu anlamda, bir tasarım modelinin geliştirilmesiyle elde edilen rastlantısal oluşumların çeşitlendiği bir sürece karşılık gelir. Yöntem olarak da “kendiliğindenlik” biçimindeki bir üretim esasına dayanır. Resimde yer alan muhtelif simge, yazı ve işaret tarzı oluşumlar, hem anlama hem de dokuya ilişkin unsurlar haline gelerek bu çok katmanlı bir yapıyı bütünler.